Terapie

Vstupné vyšetrenie LongiKid

V každom prípade sa individuálna TSMT terapia začína  vyšetrením dieťaťa  (LongiKid), ktoré poskytuje spätnú väzbu o senzomotorickom a kognitívnom stave dieťaťa, identifikuje možné deficity a určuje terapeutické ciele. Terapia zvyčajne trvá 6-12 mesiacov a končí opätovným testom LongiKid.

TSMT 1

Terapia je vhodná pre deti od 3 mesiacov do 10 rokov, môže byť preventívna, alebo korektívna s cieľom eliminovať dlhodobo trvajúce symptómy. Napr.: – prehnane citlivá reakcie na rôzne zmyslové vnemy, nesústredenosť, podráždenosť,únava, strach, neobratnosť, nešikovnosť,problémové správanie atď…

 

  • Stimuluje Vestibulárny system
  • Používa vývinové cvičenia
  • Podporuje senzorickú integráciu
  • Využíva didaktiku športového tréningu
  • Vyžaduje individuálny prístup
  • Používa špeciálne motorické pomôcky
  • Napomáha dozrievaniu centrálnej nervovej sústavy

– Oneskorený vývin reči

– Oneskorený alebo zrýchlený motorický vývoj

– Detský autizmus

– ADHD

– Aspergerov syndróm

– Vážne problémy s pozornosťou a koncentráciou

– Poškodenie centrálneho nervového systému (CP) do 5 rokov

– ťažké poruchy učenia (dyskalkúlia, dyslexia, dysgrafia)

– poruchy regulácie (problémy s jedením a spánkom)

– Problémy so správaním, zvýšená agresivita

– Úzkosť

– Nedostatok spolupráce

– Slabosť riadiacich funkcií

– Pre poruchy senzorického spracovania (SPD).

TSMT 2

HRG

Bilaterálna integrácia

   
Bilaterálna integrácia je pohybový program, ktorý sa zameriava na rozvoj motoriky, koordinácie, rovnováhy, ale aj na posilnenie exekutívnych funkcií a senzomotorickú integráciu.Tieto  funkcie sú kľúčové zručnosti v každodennom živote a nielen pre akademický úspech. 
Sú to schopnosti nášho mozgu, ktoré nám pomáhajú vykonávať každodenné úlohy. Tieto zručnosti zahŕňajú plánovanie, organizáciu, pracovnú pamäť, sebakontrolu, pozornosť, flexibilitu a vytrvalosť. V neposlednom rade pomáhajú jedincovi pri sebaregulácii. Program bilaterálnej integrácie je cvičebný program založený na vývinových cvičeniach. Autorom programu je Shiela Dobie, OBE. podporovaný Kristy Brownom a Dr. Andrewom Dalziellom, ktorý ho naďalej aktívne rozvíja a veľmi úspešne používa v mnohých krajinách sveta.

 

INPP

Osobný odber v Dunajskej Strede.

Your Cart